“ik maak gehakt van je” en/of “ik laat geen spaan van je heel”? geen strafbare bedreiging

Geplaatst op: 16 februari 2024

In HR 13 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:223 ging het om de vraag of de uitlatingen ‘ik maak gehakt van jou’ of ‘ik laat geen spaan van je heel’ als een bedreiging in de zin van artikel 285 Sr moet worden opgevat. De Hoge raad vindt van niet.

De Hoge Raad overwoog:

“Dit oordeel is niet toereikend gemotiveerd, nu uit de gebruikte bewijsmiddelen niet zonder meer kan worden afgeleid dat de bewezenverklaarde uitlatingen van de verdachte in de gegeven omstandigheden – die erop neerkomen dat de verdachte en [aangeefster] als voormalig echtgenoten in een langlopende discussie waren verwikkeld over onder meer hun kinderen, waarbij de verdachte bij herhaling zijn voornemen uitsprak gerechtelijke procedures in gang te zetten – van dien aard waren dat bij [aangeefster] in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat zij door toedoen van de verdachte het leven zou verliezen.”

Lees meer >


Opzet van verdachte moet erop zijn gericht dat de ander daadwerkelijk op de hoogte zou raken van de bedreiging

Geplaatst op: 30 juni 2021

Bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht door bij controle van (paarden)bedrijf tegenover 2 inspecteurs van NVWA bedreigende woorden (“als ik dat wijf voor mijn auto krijg, rijd ik haar hartstikke dood”) te uiten over hun collega (toezichthoudende dierenarts), die niet bij controle aanwezig is, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet gehad op het overbrengen van de door hem geuite bedreiging via derden aan aangeefster? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2005:AT3659 en HR:1984:AC8252 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Uit de door hof gebezigde b.m. kan, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet worden afgeleid dat opzet van verdachte erop was gericht dat dierenarts daadwerkelijk op de hoogte zou raken van bedreiging, zodat bewezenverklaring ontoereikend is gemotiveerd (ECLI:NL:HR:2021:836)

Lees meer >


Vrijspraak bedreiging met pistool vanwege onvoldoende bewijs

Geplaatst op: 17 mei 2017

Voor een bewezenverklaring van bedreiging met een pistool moet wel voldoende bewijs bestaan. Het enkele feit dat de verdachte een pistool bij zich had, vormt nog onvoldoende bewijs voor de bedreiging met dat pistool als de verdachte blijft ontkennen dat hij hiermee bedreigingen heeft geuit. De verdachte in de zaak van de rechtbank Limburg, 12 december 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:10805 verklaarde dat het pistool steeds in de broeksband is gebleven. Hij heeft het er nooit uitgehaald. Naast deze ontkennende verklaring bestond het bewijs uitsluitend uit een aangifte en dat bleek onvoldoende.
Ook voor het bezit van het pistool is de verdachte overigens vrijgesproken nu niet duidelijk is geworden wat het merk, type en de categorie van het vuurwapen is geweest.

Lees meer >


Bedreiging ‘ik sla je voor je bek’ is niet strafbaar

Geplaatst op: 25 januari 2017

Ik sla je voor je bek is geen strafbare bedreiging als bedoeld in artikel 285 Sr, zie Gerechtshof Amsterdam, 17 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2331.

Lees meer >


Enkel schietbeweging onvoldoende bewijs bedreiging

Geplaatst op: 01 november 2016

Verdachte wordt vrijgesproken van bedreiging, nu het hof de ten laste gelegde schietbeweging niet overtuigend bewezen acht en de ten laste gelegde bewoordingen, zonder de context van die schietbeweging, te onbepaald en onvoldoende concreet zijn om te worden aangemerkt als bedreiging in de zin van artikel 285, 1e lid, van het Wetboek van Strafrecht (Gerechtshof Leeuwarden, 14 september 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BT1989).

Lees meer >


Bedreiging van politieagent en schadevergoeding

Geplaatst op: 26 oktober 2016

Het komt steeds vaker voor dat een politieagent aangifte doet van bedreiging en vervolgens hiervoor ook een schadevergoeding vordert. Omdat het proces-verbaal van een politieagent bijzondere bewijskracht heeft en als enkel bewijsmiddel voldoende is voor een bewezenverklaring, is het lastig om met succes verweer te voeren bij een vervolging voor bedreiging.

In onderstaand artikel wordt dieper ingegaan op deze materie. De auteur bespreekt de nadelen van de bijzondere bewijskracht bij een aangifte door een politieagent terzake bedreiging en geeft aan waarom voorzichtigheid geboden is als die politieagent ook nog eens schadevergoeding vordert.

Lees meer >


Strafzaak bedreiging

Geplaatst op: 18 mei 2016

Om u een voorbeeld te geven van een strafzaak waar het gaat om de verdenking bedreiging, hebben wij een zitting bij de politierechter opgenomen. Het gaat om een verdenking van bedreiging met de dood. De verdachte zou tegen een medewerker van de reclassering hebben gezegd: “Degene die Nolleke gesloten plaatst, vermoord ik en ik ben vuurwapen gevaarlijk.” De verdachte weet zich niets meer te herinneren. Er is een getuige die heeft gezien dat er een niet-vriendelijk gesprek heeft plaatsgevonden en er is een collega die in een later gesprek de verdachte heeft horen zeggen dat hij de medewerker zou hebben bedreigd in die zin dat hij dat zou hebben bekend. In dat gesprek is echter niet gesproken over de exacte bewoordingen van wat er toen is gezegd, waardoor het vaag blijft of dit nu als een bekentenis kan worden opgevat van de ten laste gelegde bedreiging. Om die reden wordt de verdachte later ook vrijgesproken door de politierechter De rechter kon niet bewijzen dat de verdachte letterlijk de ten laste gelegde bedreigende woorden heeft gebruikt nu het dossier daarvoor onvoldoende steunbewijs biedt.

Lees meer >


Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. bedreiging politieagent na aanhouding verdachte met buitensporig geweld

Geplaatst op: 09 mei 2016

In een zaak waarbij een verdachte politieagenten had bedreigd nadat zij jegens hem buitensporig geweld hadden gebruikt, heeft het gerechtshof de verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging wegens psychische overmacht. Een beroep op niet-ontvankelijkheid van het OM slaagde (helaas) niet (HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:9).

Lees meer >


Voorwaardelijk sepot bij burenruzie

Geplaatst op: 24 januari 2016

Een interessante uitspraak over een burenruzie is die van het gerechtshof Amsterdam, 22 juni 2015, ECLI:GHAMS:2015:2515. Het hof overwoog dat het dossier wel voldoende bewijs bood voor een bewezenverklaring van bedreiging en mishandeling, maar toch hoefde er geen vervolging te komen van de verdachte. Een voorwaardelijk sepot was afdoende:

“Het hof heeft begrip voor dat standpunt van het Openbaar Ministerie.
Uit de stukken komt naar voren dat partijen in dezelfde straat wonen en elkaar regelmatig tegenkomen. In zulke gevallen ligt het in de rede incidenten niet te spoedig aan de strafrechter voor te leggen, om de verhoudingen tussen de betrokkenen niet nog meer te verstoren. Hierbij heeft het hof in aanmerking genomen dat – gelukkig – geen sprake is van letsel bij klager.”

Lees meer >


Bedreiging van een rechtspersoon (onderneming)

Geplaatst op: 24 januari 2016

Bedreiging van een rechtspersoon is ook strafbaar. Dus niet alleen natuurlijke personen, maar ook ondernemingen kunnen worden bedreigd. In de uitspraak van de Hoge Raad van 24 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3360 ging het om een Woningstichting die bedreigd werd met brandstichting. De Hoge Raad oordeelde dat er sprake kan zijn van bedreiging van een rechtspersoon indien bij bij voor een rechtspersoon relevante natuurlijke personen zich door de uitlating bedreigd voelden.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden